Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

"CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT"

 

 

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

Năm 2016
Những đổi mới của Luật Thống kê năm 2015 - Bước hoàn thiện cơ sở pháp lý đối với công tác Thống kê
Thứ tư, Ngày 17 Tháng 8 Năm 2016

   Để tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động thống kê, ngày 23 tháng 11 năm 2015, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Thống kê năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Luật Thống kê năm 2015 đã khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Thống kê năm 2003, đồng thời tiếp thu những nguyên tắc, chuẩn mực mới của Thống kê Liên Hợp quốc, đảm bảo yêu cầu chất lượng thông tin thống kê, phục vụ đắc lực công tác hoạch định và điều hành chính sách của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp.

   Luật Thống kê năm 2015 gồm 09 chương, 72 điều và 01 phụ lục về Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia (tăng 01 chương, 30 điều so với Luật Thống kê năm 2003). Những điểm nổi bật chủ yếu của Luật Thống kê 2015 được thể hiện như sau:

   Thứ nhất, phạm vi điều chỉnh của Luật đã được mở rộng. Luật Thống kê năm 2015 mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với mọi hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam, tập trung vào hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê do hệ thống tổ chức thống kê nhà nước thực hiện. Đối với hoạt động thống kê của các tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước thực hiện chỉ quy định về mục đích, phạm vi, nguyên tắc và yêu cầu, đồng thời quy định lĩnh vực cấm trong hoạt động thu thập và phổ biến thông tin thống kê bao gồm các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh. Việc quy định này nhằm giải quyết những bất cập đối với thực tiễn của đời sống kinh tế, xã hội hiện nay, đồng thời bảo đảm quyền tự do hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân theo quy định của Hiến pháp năm 2013.

   Thứ hai, Luật Thống kê 2015 sửa đổi, bổ sung các quy định mới nhằm tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác thống kê trước yêu cầu đổi mới và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Luật đã quy định rõ hệ thống thông tin thống kê nhà nước, qua đó, quy định rõ hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành và hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Những sửa đổi này nhằm bảo đảm tính nhất quán trong hoạt động thống kê nhà nước, làm cơ sở bảo đảm cho thông tin thống kê nhà nước không mâu thuẫn, chồng chéo, bảo đảm tính khách quan, trung thực, có độ tin cậy cao đối với người dùng tin. Luật cũng đã quy định quyền và trách nhiệm của hệ thống thống kê tập trung với thống kê bộ, ngành trong hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê; Ngoài hình thức thu thập thông tin thống kê được quy định tại Luật Thống kê năm 2003 chủ yếu qua điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê, Luật Thống kê 2015 đã bổ sung hình thức thu thập thông tin thống kê từ sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước. Khi sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước sẽ tận dụng được nguồn tài nguyên sẵn có, đầy đủ về phạm vi, đáp ứng tính kịp thời và thường xuyên được cập nhật, tiết kiệm chi phí, đồng thời giảm bớt phiền hà, gánh nặng cho cả người cung cấp thông tin và người thu thập thông tin. Luật Thống kê mới còn quy định rõ việc thẩm định hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành, phân loại thống kê ngành, lĩnh vực, thẩm định phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành và số liệu thống kê của bộ, ngành trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia của cơ quan thống kê quốc gia. Việc thẩm định này nhằm khắc phục tình trạng chênh lệch số liệu thống kê giữa cơ quan thống kê Trung ương với địa phương và giữa cơ quan thống kê tập trung và thống kê bộ, ngành. Luật cũng đã quy định riêng 01 Chương về nghiên cứu ứng dụng phương pháp thống kê, công nghệ thông tin, truyền thông và hợp tác quốc tế trong hoạt động thống kê nhà nước; Quy định rõ thẩm quyền công bố và phổ biến thông tin thống kê, tránh tình trạng công bố thông tin thiếu thống nhất giữa cơ quan thống kê tập trung và các bộ, ngành; giữa Trung ương và địa phương.

   Thứ ba, bổ sung các quy định mới nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao đối với công tác phân tích dự báo thống kê, công tác hoạch định và điều hành chính sách. Cụ thể hóa danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia gồm 186 chỉ tiêu bao trùm toàn diện các mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Danh mục 186 chỉ tiêu được xây dựng trên cơ sở bám sát Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, 17 Mục tiêu chung và 169 mục tiêu cụ thể về phát triển bền vững của Liên Hợp quốc giai đoạn 2016-2030... nhằm bảo đảm quản lý, điều hành tầm vĩ mô, bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực thi và bảo đảm tính hội nhập và so sánh quốc tế; Bổ sung quy định về phân tích và dự báo thống kê; Quy định về sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê và sử dụng thông tin thống kê...

   Thứ tư, Luật Thống kê 2015 quy định rõ các hệ thống thông tin thống kê Việt Nam, bao gồm: hệ thống thông tin thống kê quốc gia; hệ thống thông tin thống kê bộ, ngành; hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh; hệ thống thông tin thống kê cấp huyện. Luật quy định rõ mối quan hệ giữa các hệ thống thông tin thống kê và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng các hệ thống thông tin thống kê. Việc bổ sung một số nội dung mới này nhằm bảo đảm tính nhất quán trong hoạt động thống kê nhà nước, làm cơ sở bảo đảm cho thông tin thống kê nhà nước không mâu thuẫn, chồng chéo, bảo đảm tính khách quan, trung thực, có độ tin cậy cao đối với các đối tượng dùng tin.

   Thứ năm, Luật Thống kê năm 2015 nhấn mạnh quyền và nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân trong hoạt động thống kê. Luật nhấn mạnh cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê như: không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời, cản trở việc cung cấp thông tin theo phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê và từ dữ liệu hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định; nghiêm cấm hành vi khai man, làm sai lệch dữ liệu thông tin thống kê; can thiệp, ép buộc, áp đặt, mua chuộc, đe dọa, dụ dỗ người khác khai man, làm sai lệch dữ liệu, thông tin thống kê và sử dụng thông tin thống kê... Các tổ chức, cá nhân nếu có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thống kê thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

   Để Luật Thống kê năm 2015 đi vào cuộc sống

   Trước hết, cần được sự quan tâm đúng mức của các Cấp ủy đảng, chính quyền và đặc biệt là Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong việc quán triệt và tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thống kê năm 2015 một cách thiết thực, hiệu quả. Thứ hai, đối với các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh khu vực cá thể, với tư cách là đối tượng cung cấp thông tin đầu vào cần nâng cao tinh thần tự giác, hợp tác trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan thống kê thông qua việc chấp hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ và phương án điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Thứ ba, đối với những người làm công tác thống kê với tư cách là chủ thể của quá trình sản xuất thông tin thống kê phải gương mẫu, nghiêm túc quán triệt và chấp hành các quy định của Luật Thống kê năm 2015. Trên cơ sở nhận thức để tuyên truyền, thuyết phục, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với công tác thống kê theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, hơn ai hết cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành thống kê phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, tự giác rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu chất lượng thông tin ngày càng cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê...

   Luật Thống kê năm 2015 có hiệu lực đi vào cuộc sống hy vọng sẽ khẳng định hơn nữa vị trí, vai trò quan trọng của công tác thống kê, đồng thời, sẽ là cơ sở pháp lý vững chắc để ngành thống kê thực hiện hiệu quả quy trình sản xuất thông tin thống kê đảm bảo tính trung thực, khách quan, đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trần Đình Hải, Phó Cục trưởng, Cục Thống kê Quảng Bình.

Nguồn: https://cucthongke.quangbinh.gov.vn

Các tin cùng chuyên mục:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 23)
Trang:1 - 2 - 3Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 02 năm 2024 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2023 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*)

-18,0

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+8,9

Khách quốc tế đến Tiền Giang

+25,9

Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước

-12,3

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

+1,05

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 (xem chi tiết):

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 7,0 – 7,5% so với năm 2023;

- Cơ cấu kinh tế: khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 35,1%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 29,6%, khu vực dịch vụ (bao gồm thuế sản phẩm) chiếm 35,3%.

- GRDP bình quân đầu người đạt 75,8 - 76,2 triệu đồng/người/năm;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ USD;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 50.400 – 50.650 tỷ đồng;

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8.801 tỷ đồng;

- Tổng chi ngân sách địa phương 14.456 tỷ đồng;

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 890 doanh nghiệp.

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 27
Truy cập: 1.890.075
Truy cập tháng: 46.278
User IP: 35.175.201.191

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn