Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG

 

 

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

Tin hoạt động ngành
Cục Thống kê làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê
Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

    Chiều ngày 20/10/2021 tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tổ chức buổi thảo luận về nội dung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Tham gia buổi thảo luận về phía Đoàn đại Biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang có ông Tạ Minh Tâm Phó đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đang công tác tại tỉnh và các đồng chí chánh văn phòng, phó chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang; Về phía Cục Thống kê có các đồng chí trong ban lãnh đạo Cục và trưởng phòng Thống kê Tổng hợp.

Ảnh 1: Cục Thống kê và Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

    Đại diện Cục Thống kê, bà Trần Thị Mỹ Hạnh báo cáo nội dung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê, cụ thể:

    Một số điều của Luật thống kê sửa đổi:

    Có 3 điều sửa đổi so Luật cũ gồm:

    Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê số 89/2015/QH13

    1. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 17 như sau:

    Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành và địa phương:

    a) Trình Chính phủ ban hành nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hướng dẫn, kiểm tra tình hình và báo cáo kết quả thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

    b) Định kỳ 05 năm rà soát về việc đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội.

    2. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 48 như sau:

    d) Người đứng đầu cơ quan thống kê cấp tỉnh công bố thông tin thống kê  thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Đối với thông tin thống kê của chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia phải thống nhất với cơ quan thống kê Trung ương trước khi công bố.

    Điều 2. Ban hành kèm theo Luật này Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia thay thế Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê số 89/2015/QH13.

    Điều 3. Hiệu lực thi hành

    Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

    Thứ nhất,  Sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê:

    - Xuất phát từ thực tiễn nhằm bảo đảm cung cấp thông tin kinh tế - xã hội đầy đủ, kịp thời ở tầm vĩ mô; phản ánh, đánh giá thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; chính sách về phát triển bền vững; Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tập trung vào các nhóm chuyển đổi số, kinh tế số...

    - Căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu quản lý nhà nước và hội nhập quốc tế trong từng thời kỳ, Chính phủ rà soát, trình Quốc hội sửa đổi bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia theo thủ tục rút gọn (Điều 18 Luật Thống kê).

    Thứ hai, Sửa đổi, bổ sung một số điều nhằm làm rõ quy trình biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia; không ảnh hưởng, tác động đến các nội dung trong các điều, khoản khác của Luật Thống kê hiện hành; đã rõ và thực hiện được ngay, bảo đảm kịp thời cung cấp thông tin sát thực với tình hình phát triển của đất nước, phản ánh tình hình thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam trong thời kỳ mới.

    Phạm vi sửa đổi của Luật

   - Bổ sung quy định về việc giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành và địa phương trình Chính phủ ban hành quy trình biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) và chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP).

    - Bổ sung quy định về việc định kỳ 05 năm rà soát về việc đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội.

    - Sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền công bố thông tin của người đứng đầu cơ quan thống kê cấp tỉnh đối với thông tin thống kê của chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia.

    - Thay thế Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật số 9/2015/QH13 bằng Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật này.

Ảnh 2: Bà Trần Thị Mỹ Hạnh báo cáo những vấn đề liên quan đến sửa đổi Luật và giải đáp thắc mắc của các đại biểu

    Một số thay đổi so với danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê số 89/2015/QH13

    So với Luật Thống kê số 89/2015/QH13, Danh mục chỉ tiêu Thống kê quốc gia trong Luật sửa đổi, bổ sung lần này tăng 36 chỉ tiêu (222 chỉ tiêu so với 186 chỉ tiêu), cụ thể:

    - 129 chỉ tiêu giữ nguyên;

    - 46 chỉ tiêu thống kê sửa tên;

    - 47 chỉ tiêu bổ sung;

    - 11 Chỉ tiêu thống kê bổ sung.

    Hai bên đã trong đổi các nội dung về những khó khăn vướng mắc trong thi hành Luật Thống kê trong thời gian qua; những kiến nghị cần được được bổ trong dự thảo sửa đổi Luật lần này; Tính thống nhất trong số liệu Thống kê ... Thay mặt Cục Thống kê, bà Trần Thị Mỹ Hạnh báo cáo giải trình những thắc mắc của các đại biểu./.

                                                                                                N.V.Tròn

Các tin cùng chuyên mục:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 100)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 7 năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2021 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*)

-3,1

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+64,2

Trị giá xuất khẩu

+9,7

Trị giá nhập khẩu

+14,6

Khách quốc tế đến Tiền Giang

0

Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước

+48,9

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

+0,04

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022(xem chi tiết):

 - Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 6,0 – 7,0% so với năm 2021;

 - GRDP bình quân đầu người đạt 60,24 triệu đồng;

 - Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,35 tỷ USD;

 - Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 41.750 tỷ đồng;

 - Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8.828 tỷ đồng;

 - Tổng chi ngân sách địa phương 12.287,9 tỷ đồng;

 - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 670 doanh nghiệp.

 

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 16
Truy cập: 963.803
User IP: 18.207.157.152

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn