Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

"CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT"

 

 

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

Thống kê Kinh tế
Phương án Điều tra Vốn đầu tư phát triển năm 2015
Thứ hai, Ngày 2 Tháng 2 Năm 2015

PHƯƠNG ÁN

Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1021/QĐ-TCTK ngày 22 tháng 10 năm 2014

của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

   1. Mục đích

   - Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 nhằm thu thập thông tin về tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2014, năng lực mới tăng của dự án/công trình hoàn thành trong năm 2014 và năng lực sản xuất chủ yếu hiện có của các thành phần kinh tế trên phạm vi cả nước

   - Kết quả của cuộc điều tra phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng đầu tư phát triển toàn xã hội, cung cấp số liệu quan trọng để các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch huy động vốn và định hướng chính sách đầu tư, lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hàng năm trên phạm vi cả nước, vùng lãnh thổ và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   2. Đối tượng điều tra

   (1). Chủ đầu tư/ban quản lý dự án được ủy quyền hoặc phân cấp thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương khác (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành), Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp có dự án/công trình sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn từ nguồn ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển, trái phiếu Chính phủ, tín dụng đầu tư phát triển và nguồn vốn nhà nước khác để thực hiện đầu tư;

   (2). Xã/phường/thị trấn cấp phép cho dự án/công trình mang tính xã hội hóa có nguồn vốn chủ yếu do các tổ chức, cá nhân đóng góp;

   (3). Chủ thể có thực hiện đầu tư gồm: đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng;

   (4). Doanh nghiệp, hợp tác xã đang trong quá trình khởi công xây dựng, đang đầu tư chuẩn bị cho sản xuất kinh doanh hoặc đang hoạt động sản xuất kinh doanh;

   (5). Trang trại;

   (6). Hộ dân cư có đầu tư cho sản xuất kinh doanh và nhà ở;

   (7). Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đơn vị phụ trách công tác thống kê, tài chính thuộc Bộ, ngành.

   3. Thời điểm điều tra

   (1). Dự án/công trình và các chủ thể đầu tư: từ 01/02/2015 đến 30/4/2015;

   (2). Khu vực hộ; trang trại; xã/phường: từ 01/3/2015 đến 30/4/2015;

   (3). Khu vực doanh nghiệp, hợp tác xã: theo kế hoạch điều tra doanh nghiệp năm 2015;

    4. Mẫu phiếu điều tra

    (1). Phiếu 1/VĐT-DA: phiếu thu thập thông tin về kết quả thực hiện đầu tư phát triển năm 2014 - Áp dụng cho chủ đầu tư/ban quản lý dự án/công trình được ủy quyền và phân cấp thuộc Bộ, ngành; UBND cấp tỉnh, huyện, xã.

   Phiếu 1.1/VĐT-DA: phiếu thu thập thông tin về kết quả thực hiện đầu tư phát triển năm 2014 - Áp dụng cho dự án/công trình do chủ đầu tư/ban quản lý dự án/công trình được ủy quyền, phân cấp thuộc Bộ, ngành; UBND cấp tỉnh, huyện, xã.

   (2). Phiếu 2/VĐT-X: phiếu thu thập thông tin về kết quả thực hiện đầu tư phát triển năm 2014 - Áp dụng cho UBND xã/phường/thị trấn có cấp phép xây dựng các dự án/công trình mang tính xã hội hóa, sử dụng vốn của các tổ chức, cá nhân đóng góp.

   (3). Phiếu 3/VĐT-NCL: phiếu thu thập thông tin về kết quả thực hiện đầu tư phát triển năm 2014 - Áp dụng cho chủ đầu tư là đơn vị sự nghiệp công lập có đầu tư từ nguồn vốn tự có, vốn liên doanh, liên kết là chủ yếu; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

   (4). Phiếu 4/VĐT-DN: phiếu thu thập thông tin về kết quả thực hiện đầu tư phát triển năm 2014 - Áp dụng cho chủ đầu tư là doanh nghiệp, hợp tác xã.

   (5). Phiếu 5/VĐT-TT: phiếu thu thập thông tin về kết quả thực hiện đầu tư phát triển của trang trại năm 2014 - Áp dụng cho trang trại có đầu tư cho sản xuất kinh doanh, cho xây dựng, sửa chữa lớn nhà ở.

   (6). Phiếu 6/VĐT-H: phiếu thu thập thông tin về kết quả thực hiện đầu tư phát triển của hộ năm 2014 - Áp dụng cho hộ dân cư có đầu tư cho sản xuất kinh doanh, cho xây dựng, sửa chữa lớn nhà ở.

   Phiếu 6.1/DS-H: phiếu lập danh sách hộ dân cư thuộc địa bàn điều tra năm 2014 - Áp dụng cho địa bàn được chọn mẫu điều tra.

   Phiếu 6.2/DS-HLN: phiếu lập danh sách hộ dân cư thuộc làng nghề sản xuất tập trung năm 2014 - Áp dụng cho làng nghề sản xuất tập trung.

   (7). Phiếu 7/VĐT-TC: phiếu thu thập thông tin về chi mua sắm, sửa chữa tài sản từ nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc TW năm 2014 - Áp dụng cho Sở Tài chính tỉnh/thành phố.

   (8). Phiếu 8/VĐT-B: phiếu thu thập thông tin về chi mua sắm, sửa chữa tài sản từ nguồn kinh phí thường xuyên của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương khác năm 2014 - Áp dụng cho Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương khác.

Các tin cùng chuyên mục:

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 02 năm 2024 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2023 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*)

-18,0

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+8,9

Khách quốc tế đến Tiền Giang

+25,9

Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước

-12,3

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

+1,05

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 (xem chi tiết):

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 7,0 – 7,5% so với năm 2023;

- Cơ cấu kinh tế: khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 35,1%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 29,6%, khu vực dịch vụ (bao gồm thuế sản phẩm) chiếm 35,3%.

- GRDP bình quân đầu người đạt 75,8 - 76,2 triệu đồng/người/năm;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ USD;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 50.400 – 50.650 tỷ đồng;

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8.801 tỷ đồng;

- Tổng chi ngân sách địa phương 14.456 tỷ đồng;

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 890 doanh nghiệp.

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 12
Truy cập: 1.890.287
Truy cập tháng: 46.490
User IP: 35.175.201.191

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn